Kursübersicht Intensivkurs/Crashkurs

Berlin

Berlin/Brandenburg

Düsseldorf

Frankfurt/Main

Konstanz

  • Supercrashkurs 2019 I Konstanz
    Fr./Sa., 14. und 15. Dezember 2018 (Öff. Recht mit Verfahren1) RA Frank Guldin Fr./Sa., 11. und 12. Januar 2019 (StrafR) RA Andreas Baier & Samuel Strauß Fr.-So., 18. bis 20. Januar 2019 (ZivilR) RA Dr. Bernd Kaiser & RA Dr. Michael Brass

Köln

Mainz

München

Nürnberg

Stuttgart

Tübingen

  • Supercrashkurs 2019 I Tübingen
    Der Kurs in Tübingen findet an folgenden Tagen statt: Fr./Sa.,07.und 08. Dezember 2018 (Strafrecht) RA Andreas Baier, Fr.-So., 14. bis 16. Dezember 2018 Zivilrecht) RA Dr. B. Kaiser & RA Dr. M. Brass Fr./Sa., 11. und 12. Januar 2019 (Öffentliches Rech
 - Hemmer Club - hemmer-finance - hememr e-books - hemmer.office